Privacy Policy

Voor het leveren van onze diensten gebruiken wij veel gegevens, waaronder mogelijk uw persoonsgegevens. Het beschermen en beheersen van deze data is essentieel voor ons. Wij beantwoorden graag uw vragen over hoe uw gegevens worden gebruikt.

Persoonsgegevens verwerken wij volgens de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG of GDPR) rechtmatig, eerlijk en op een transparante manier.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij ontvangen en gebruiken bij onze dienstverlening verschillende persoonsgegevens, zoals namen, postadressen, e-mailadressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens. Ook om u onze updates en nieuwsberichten toe te sturen en om u uit te nodigen voor evenementen kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken.

2. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en waarom?

Wij kunnen informatie over u verzamelen:

 • rechtstreeks van u;
 • uit andere bronnen, zoals uw (voormalige) werkgever of collega's;
 • uit openbare bronnen zoals LinkedIn of de bedrijfswebsite van de organisatie
 • waarvoor u werkt; en
 • door middel van cookies.

Waar wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens gebruiken wij deze uitsluitend om optimaal uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening, of omdat wij dat verplicht zijn op basis van de wet, uw uitdrukkelijke toestemming hebben of omdat wij daarbij rechtmatige belangen hebben. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is. Waar wij optreden als gegevensverwerker, verwerken wij persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke en handelen wij volgens hun schriftelijke instructies. Hieronder hebben wij uiteengezet voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens kunnen verzamelen:

 • levering van onze diensten en administratie daarvan;
 • promotie van ideeén en evenementen met betrekking tot de diensten die wij bieden;
 • nauwkeurigheid van klantgegevens;
 • bijhouden van gegevens over communicatie en beheer van uw relatie met ons;
 • om te antwoorden op uw vragen;
 • om te voldoen aan huidige of toekomstige wetten, regels, voorschriften, verordeningen, besluiten of richtlijnen (inclusief die met betrekking tot witwassen, terrorismefinanciering, fraude en anticorruptie); en
 • om, in passende gevallen, KYC-controles en andere procedures uit te voeren die wij ondernemen voordat u klant van ons wordt.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij het gaat om:

 • toezichthouders of overheden, wanneer dat wettelijk verplicht is.

Of om onze overeenkomst met u te vervullen, met

 • IT-services, waaronder platforms voor cliéntrelatiebeheer; en
 • service providers, waarbij zij noodzakelijke ondersteuning bieden om onze specifieke diensten aan u aan te kunnen bieden

Wij zullen ervoor zorgen dat, waar relevant, contractuele waarborgen worden geimplementeerd om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen wanneer wij uw persoonsgegevens delen met een derden. Wij hebben bijvoorbeeld verwerkingsovereenkomsten gesloten met relevante partijen of zullen deze aangaan waar nodig (het zorg dragen voor beperkingen op het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens). Als uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt, dan zullen wij, indien nodig, de EU-modelcontracten en/of andere geschikte doorgiftemechanisme gebruiken om een passend beschermingsniveau te waarborgen.

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is en in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

5. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt. Neem contact met ons op indien u uw rechten wenst uit te oefenen. U vindt de contactgegevens onderaan dit privacy beleid. Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit persoonsgegevens.

6. Gebruik van cookies op onze website

U dient zich ervan bewust te zijn dat "cookies" die zijn ingebed in deze website ons in staat stellen surfpatronen van gebruikers bij te houden. Alle informatie die als gevolg daarvan over personen wordt bewaard, is onderhevig aan de bovenstaande beschermingsnormen. Als u deze tracking wilt vermijden, kunt u de instellingen van uw browser zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser gewoonlijk aanpassen zodat cookies worden geweigerd. U moet uw instellingen voor elke browser en op elke computer die u gebruikt instellen.

Contact

Wij zijn:

Domivest B.V.

Overschiestraat 63

1062 XD Amsterdam

Wij hebben geen wettelijke verplichtingen onder de AVG om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. Momenteel hebben wij geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot dit privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan gerust contact op met ons op

legal@domivest.com.

Ook kunt u een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.