FAQ

Veelgestelde vragen

We hebben de meest gestelde vragen per categorie voor je op een rij gezet. Zit je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met je adviseur of met onze afdeling beheer. Kijk hier voor de verschillende contactmogelijkheden.

Onderpand

U mag tot maximaal 80% van de taxatiewaarde van uw onderpand lenen. Deze lening is volledig aflossingsvrij. Zo maximeert u uw cashflow, kunt u zelf bepalen wanneer en hoeveel u wilt aflossen. Daarnaast toetst Domivest de betaalbaarheid van uw lening aan de hand van huuropbrengsten of de markthuur uit het taxatierapport. Ga voor een berekening naar onze calculator.

Domivest vereist het recht van eerste hypotheek en staat geen tweede hypotheek achter zich toe. Als u een Domivest Verhuurhypotheek aanvraagt op basis van een onderpand dat reeds in uw bezit is en belast is met meerdere hypotheken, moeten dus alle bestaande geldverstrekkers worden afgelost.

Nee, Domivest financiert geen panden die bezwaard zijn met het recht van vruchtgebruik.
Voor de volledige lijst zie Welke typen onderpanden zijn niet acceptabel?

 • Panden die niet in overeenstemming met de bestemming worden gebruikt;

 • Panden die worden gebruikt als coffeeshop, growshop, prostitutie, shisha lounge (waterpijpcafé), voor speelautomaten, (sport)weddenschappen, etc.;

 • Recreatiewoningen;

 • Stacaravans, woonwagens en woonboten;

 • Woningen gelegen op een bedrijventerrein, ook als dit een woonbestemming heeft;

 • Een pand gelegen op vervuilde grond;

 • Een woning waarvoor de gemeente een sloop/handhaven afweging heeft gemaakt;

 • Coöperatieve flatexploitatieverenigingen;

 • Panden bezwaard met een hypotheek ten gunste van derden;

 • Panden waarop beperkende zakelijke rechten voor de hypotheekhouder rusten;

 • Panden met een bezwarend kettingbeding;

 • Panden bezwaard met recht van vruchtgebruik, of recht van gebruik en bewoning;

 • Door de gemeente aangeschreven panden met betrekking tot achterstallig onderhoud;

 • (Woon)boerderijen;

 • Waterwoningen;

 • Panden waarop beslag gelegd is.

Ja.

Dit kan alleen na opleveringen van de woning en dus niet in het aankoop en bouwtraject.

Nee dat hoeft niet. De woning moet verhuurbaar zijn. De taxateur kijkt naar de courantheid en huurwaarde. Bij leningen zonder een bouwdepot heeft u drie maanden de tijd om een huurder te zoeken en ons te voorzien van het huurcontract.

Aanvrager

Dit kan als:

 • u de nationaliteit heeft van een andere lidstaat van de Europese Unie of de nationaliteit van Zwitserland, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein

 • u een andere nationaliteit heeft en in het bezit bent van een door de Immigratie- en Naturalisatiedienst afgegeven vreemdelingendocument of in het paspoort aangebrachte sticker, waaruit blijkt dat sprake is van:

  • een verblijfsvergunning in Nederland voor onbepaalde tijd of

  • een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of

  • een document “Duurzaam verblijf in de Unie” of

  • een verblijfsvergunning in Nederland voor een verblijfsdoel dat niet tijdelijk is in de zin van artikel 3.5 van het Vreemdelingenbesluit (voor onderscheid tussen tijdelijk en niet-tijdelijke verblijfsdoelen verwijzen wij naar de site van Immigratie- en Naturalisatiedienst).

Domivest verstrekt geen financiering(en) aan personen met de Amerikaanse nationaliteit (ook indien de aanvrager in VS geboren is maar daarna naar Nederland is verhuisd).

Domivest werkt uitsluitend met Financieel adviseurs. U kunt deze hier vinden.

 • Direct uw leningoverzicht bekijken

 • Declaraties indienen voor uw bouwdepot

 • Aanpassingen doorgeven zoals een ander (e-mail)adres of telefoonnummer

 • Jaaropgave downloaden

 • IBAN wijzigen

Uw box 1 inkomen heeft geen invloed op de aanvraag.

Voor elke privé aanvrager, privé medeschuldenaar en elke privé persoon die de Akte van borgstelling ondertekent zal een BKR Toets uitgevoerd worden door Domivest.

Domivest accepteert de aanvraag niet als:

 • uit de BKR-opgave code 1* tot en met 5, een saneringsregeling of een A-registratie* naar voren komt;

* Met uitzondering van de kredietsoorten ‘Hypothecair Krediet (HY)’, ‘saneringsregeling (SR)’ en ‘restschuld hypotheek (RH en RN) accepteert Domivest de aanvraag wel wanneer er sprake is van een A-registratie of code 1 waarbij: - Een herstelcode (H) is vermeld; - De lening is afgelost; - De desbetreffende geldgever verklaart dat de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost.

Er is geen beperking voor het aantal kredietnemers.

Domivest verstrekt alleen Verhuurhypotheken aan zakelijke entiteiten of personen die vanuit beroep of bedrijf handelen, dus niet aan consumenten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Een B.V. die een pand wil kopen als investering

 • Een persoon die reeds 3 panden in bezit heeft en deze verhuurt

 • Een persoon die wil starten met een vastgoedportefeuille en de opbouw hiervan kan motiveren

 • Een C.V. die een pand wil kopen als investering

Dit kan als u de Nederlandse nationaliteit heeft en op het moment van aanvraag binnen de Europese Economische Ruimte woont.


Betalen & Aflossen

U kunt 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar boetevrij aflossen. Dit geldt voor leningen afgesloten vanaf 29-06-2021. Is uw lening eerder afgesloten? Klik dan op de vraag hieronder.

Leningen afgesloten voor 29-06-2021:

U kunt, zonder een vergoeding voor renteverlies te betalen, tot 60% of 75% LTV aflossen (afhankelijk van de hoogte van het aflossingsvrije leningdeel dat u bij aanvraag heeft gekozen). Dit betekent dat u het lineaire leningdeel boetevrij kunt aflossen.

Als u meer wilt aflossen betaalt u een aflosvergoeding van 1% bij aflossing in het eerste jaar en een vergoeding voor renteverlies over het meerdere wat u aflost.

Leningen afgesloten vanaf 29-06-2021:

U kunt 10% van de oorspronkelijke hoofdsom per kalenderjaar boetevrij aflossen.

Buiten deze 10% betaalt u een vergoeding voor renteverlies en een aflosvergoeding. Deze aflosvergoeding is:

 • 3% over de afgeloste hoofdsom in de eerste 12 maanden

 • 1% over de afgeloste hoofdsom vanaf maand 13 tot 24 maanden

 • 0,5% over de afgeloste hoofdsom vanaf maand 25 en tot 36 maanden

Voor leningen met bouwdepot en/of variabele rente is de aflosvergoeding 3% over de afgeloste hoofdsom in de eerste 36 maanden

U kunt uw lening gegevens inzien via https://domivest.mijnhypotheekonline.nl/

Voor een aantal wijzigingen op uw bestaande hypotheek brengen wij kosten in rekening mits Domivest toestemming heeft gegeven voor de wijziging. Voor onderstaande wijzigingen bedragen de kosten:

 • Tussentijdse renteaanpassing: €250,-
 • Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid: €500,-
 • Gedeeltelijk royement: €500,-
 • Inbreng onderpand in B.V. €750,-

Het verschuldigde bedrag wordt op de voorlaatste werkdag van de maand geïnd. Is de hypotheekakte halverwege de maand gepasseerd, dan wordt de verschuldigde rente voor de eerste maand aan het eind van de volgende maand geïnd, samen met de verschuldigde bedragen van die maand.

Wij adviseren u om contact op te nemen met onze samenwerkingspartner Mender. Op de website van Mender vindt u hoogstwaarschijnlijk antwoord op uw vraag. Ook kunt u een mail sturen naar domivest@betaalmijnhypotheek.nl of Mender bellen op 033-4229411. Neem zeker ook contact op met uw hypotheekadviseur. Heeft u geen adviseur? Via onze adviseurszoeker vindt u er snel een bij u in de buurt.

In geval van tussentijdse verkoop van 1 of meerdere onderpanden, waarbij er na aflossing nog 1 of meerdere onderpanden als zekerheid voor de lening overblijven mag deelroyement verleend worden mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De LTV na aflossing is niet hoger dan de LTV voor aflossing, en:

 • De DSCR na aflossing is niet lager dan de DSCR voor aflossing, en:

 • De ICR na aflossing is niet lager dan de ICR voor aflossing.

Als u in de maand december een extra bedrag aflost, wordt de extra terugbetaling verwerkt met de datum waarop wij het bedrag hebben ontvangen. Het kan echter voorkomen dat deze extra aflossing nog niet in uw jaaropgave verwerkt is. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw extra aflossing. Deze brief kunt u gebruiken bij het corrigeren van uw totale lening per 31 December op uw belastingaangifte. U heeft hiervoor geen aangepast jaaroverzicht nodig.

Uw extra aflossing kunt u overmaken op het volgende rekeningnummer:

IBAN NL87ABNA0246883200 ten name van Stichting Ontvangsten Domivest.

Vermeld hierbij in de omschrijving dat het een extra aflossing betreft met uw leningnummer en het leningdeelnummer.

*Let op: het kan zijn dat u een boete moet betalen. Kijk hiervoor in de voor u geldende Algemene Voorwaarden of neem contact op met uw adviseur

Als u uw maandbedrag niet of te laat betaalt, moet u extra rente betalen. Deze extra rente betaalt u over het bedrag van uw achterstand. Hierdoor wordt uw achterstand dus hoger. Dit staat ook in de voorwaarden die horen bij uw hypotheek.

Wat moet u direct doen?

U moet deze achterstand uiterlijk binnen 7 dagen betalen. De volledige achterstand moet overgemaakt worden op IBAN NL87ABNA0246883200 ten name van Stichting Ontvangsten Domivest. Vermeld hierbij uw leningnummer. Als u het bedrag niet in één keer kunt betalen, moet u contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak over een betalingsregeling.

Ten minste twee maanden voordat uw rentevast periode afloopt, ontvangt u van ons een nieuw voorstel dat hoort bij de dezelfde rentevast periode. Bij dit voorstel zit ook een keuzeformulier, waarmee u een andere rentevast periode kan uitkiezen. U moet dit formulier uiterlijk twee weken voordat uw rentevast periode afloopt naar ons toe hebben gestuurd, anders gaat u automatisch akkoord met het voorstel wat bij de door u eerder gekozen rentevast periode hoort.

Bouwdepot

Via mijn hypotheek online. Hier vindt u het tabblad bouwdepot en kunt u klikken op de groene knop declaratie indienen. Heeft u nog geen account? Dan kunt u dit hier aanmaken.

U heeft daarvoor uw leningnummer en uw toegangscode nodig. De toegangscode heeft u in een brief ontvangen. Weet u de toegangscode niet? U kunt een nieuwe toegangscode aanvragen, dan ontvangt u deze binnen enkele werkdagen per post.

Mocht u hier niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met Stater via telefoonnummer 033-4509300.

Voordat de laatste declaratie uit het bouwdepot wordt gedaan, dient de initiële taxateur een bevestiging te geven dat er verbouwd is conform de uitgangspunten in het eerste taxatierapport, waarbij ook de waarde na verbouwing bevestigd dient te worden. Het bouwdepot wordt geblokkeerd wanneer 5% van het verbouwingsbedrag, of € 5.000 indien dat hoger is, resteert in het depot. Dit grensbedrag is exclusief het bedrag in het bouwdepot voor eventuele opname liquiditeit.

Domivest vraagt van de taxateur een schriftelijke (e-mail) bevestiging waarin de afgegeven waarde na verbouwing onderschreven wordt, danwel aangepast a.d.h.v. de uitgevoerde verbouwing. De bevestiging zal voorzien zijn van foto’s van de situatie na verbouwing. Indien de waarde na verbouwing in de opinie van de taxateur lager is, dient mogelijk het leenbedrag verlaagd te worden door middel van extra aflossingen.

Indien een bouwdepot meer dan €100.000,- bedraagt, zijn tussentijdse bouwinspecties en een eindcontrole door de taxateur vereist. De opdracht hiervoor wordt door Domivest uitgezet via bouwinspecteurs.nl.

De volgende gegevens zullen met bouwinspecteurs.nl gedeeld worden.

 • Naam / Adres / Woonplaats / Telefoonnummer / E-mailadres

 • Adres te financieren onderpand(en)

 • Aan declaratie toegevoegde facturen

 • Te beoordelen onderdelen bouwinspectie

 • Alle gegevens die benodigd zijn om de declaratie te verwerken en uit te keren


Iedere bouwinspectie brengt kosten met zich mee. De kosten van een bouwinspectie zijn € 332,75 (incl. BTW) en zijn voor rekening van de leningnemer(s). Bouwinspecteurs.nl stuurt de rekening direct naar de leningnemer(s).

De inspecties vinden plaats wanneer een percentage van het bedrag voor de verbouwing is uitgekeerd.


0% tot en met 50% verbouwing:

uitbetaling op basis van factuur of aanbetalingsverzoek

vanaf 50% tot en met 95% verbouwing

uitbetaling na bouwinspectie

vanaf 95% tot en met 100% verbouwing

uitbetaling incl. eventuele opname liquiditeit na waardebevestiging door taxateur

Bij alle bouwdepots vraagt Domivest van de taxateur een schriftelijke (e-mail) bevestiging waarin de afgegeven waarde na verbouwing bevestigd wordt, danwel aangepast a.d.h.v. de uitgevoerde verbouwing. De bevestiging zal voorzien zijn van foto’s van de situatie na verbouwing. Indien de waarde na verbouwing in de opinie van de taxateur lager is, dient mogelijk het leenbedrag verlaagd te worden door middel van extra aflossingen.


0% tot en met 25% verbouwing

uitbetaling op basis van factuur of aanbetalingsverzoek

vanaf 25% tot en met 50% verbouwing

uitbetaling na bouwinspectie

vanaf 50% tot en met 75% verbouwing

uitbetaling na bouwinspectie

vanaf 75% tot en met 95% verbouwing

uitbetaling na bouwinspectie

vanaf 95% tot en met 100% verbouwing

uitbetaling incl. eventuele opname liquiditeit na waardebevestiging door taxateur

Bij alle bouwdepots vraagt Domivest van de taxateur een schriftelijke (e-mail) bevestiging waarin de afgegeven waarde na verbouwing bevestigd wordt, danwel aangepast a.d.h.v. de uitgevoerde verbouwing. De bevestiging zal voorzien zijn van foto’s van de situatie na verbouwing. Indien de waarde na verbouwing in de opinie van de taxateur lager is, dient mogelijk het leenbedrag verlaagd te worden door middel van extra aflossingen.

Indien er een omgevingsvergunning benodigd is, wordt het bouwdepot niet vrijgegeven voordat Domivest deze vergunning heeft ontvangen. De vergunning dient definitief te zijn en de bezwaartermijn moet zijn verlopen.

Wijzigingen

Leningen afgesloten voor 29-06-2021:

U betaalt een vergoeding voor renteverlies over het aflossingsvrije leningdeel. Daarnaast betaalt u 1% boete bij aflossing in het eerste jaar. U mag het lineaire leningdeel boetevrij aflossen.

Leningen afgesloten vanaf 29-06-2021:

Binnen 36 maanden na passeren, brengt Domivest, naast een vergoeding voor het renteverlies bij aflossing in het eerste jaar, ook een getrapte vergoeding in rekening (deze wordt wel gecorrigeerd voor het gedeelte wat u boetevrij mag aflossen), waarbij we tellen vanaf het moment van passeren van de hypotheekakte. Deze aflosvergoeding is:

 • 3% over de afgeloste hoofdsom in de eerste 12 maanden

 • 1% over de afgeloste hoofdsom vanaf maand 13 tot 24 maanden

 • 0,5% over de afgeloste hoofdsom vanaf maand 25 en tot 36 maanden

Voor leningen met bouwdepot en/of variabele rente is de aflosvergoeding 3% over de afgeloste hoofdsom in de eerste 36 maanden

U kunt hier het formulier (SEPA-machtiging) via deze link downloaden en deze getekend mailen naar beheer@domivest.com. Tevens ontvangen wij graag een kopie van een recent bankafschrift met daarop het nieuwe bankrekeningnummer, volledige datum en de tenaamstelling van de rekening.

U kunt aanpassingen zoals een ander e-mailadres of telefoonnummer doen via https://domivest.mijnhypotheekonline.nl/ onder het kopje mijn gegevens.

Dat kan eenvoudig via mijn https://domivest.mijnhypotheekonline.nl/ onder het kopje mijn gegevens.

U kunt ook hier een formulier downloaden en deze getekend aan Stater N.V. te mailen (e-mailadres staat in formulier).

Een huurmutatie kunt u per e-mail aan ons doorgeven via beheer@domivest.com.
Graag ontvangen wij een kopie van het huurcontract en een ingevulde pandlijst.

Deze kunt u hier downloaden.
Op deze pandlijst hoeft u alleen het adres op te nemen. Ongewijzigde huurcontracten hoeft u niet opnieuw door te geven, dit mag uiteraard wel.

Dit kan niet met een verhoogde inschrijving. Wel kunt u een nieuwe lening aangaan waarmee u uw bestaande lening aflost en meer liquiditeiten opneemt. U kunt contact opnemen met uw adviseur over de voorwaarden hiervan.

Klachten

Nee, Domivest is niet aangesloten bij het Kifid. Het Kifid heeft als doel het oplossen van problemen tussen consumenten en hun financiële dienstverlener. Domivest financiert alleen professionele partijen.

Heeft u een klacht? Deze kunt u deze per post of per e-mail aan ons doorgeven met de volgende onderwerpen:

 • Uw klacht

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres

 • Het nummer van uw lening

 • Eventueel een kopie van de papieren/documenten waar uw klacht over gaat

Stuur uw brief naar dit adres:
Stater Centraal Klachtenmanagement
Postbus 2686
3800 GE Amersfoort
Of via e-mail naar:
ckm@stater.nl

Nadat wij uw klachtenformulier of brief hebben gekregen, nemen wij snel contact met u op.

Algemene Voorwaarden